leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Ciężkie zaostrzenia definiowano jako zaostrzenia, które doprowadziły do przyjęcia do szpitala przez ponad 24 godziny. Pierwotne i drugorzędowe punkty końcowe (zmiany od wartości wyjściowej dla FEV1 przed podaniem leku rozszerzającego, wyniku ACQ-6, wyniku AQLQ i wyniku dla objawów astmy) oceniano również w określonych podgrupach według liczby eozynofili we krwi (. 250 lub <250 komórek na mikrolitr), status Th2 (wysoki [poziom IgE> 100 jm na mililitr i liczba eozynofili we krwi .140 komórek na mikrolitr] lub niski [poziom IgE . 100 jm na mililitr lub liczba eozynofili we krwi <140 komórek na mikrolitr]), 30 Feno (na podstawie mediana poziomu wyjściowego i klinicznie znaczące wartości odcięcia wynoszące 24 ppb), poziom 31 periostyny w surowicy (wysoki lub niski, na podstawie mediany poziomów odniesienia), prąd (wykazany podczas badania przesiewowego), odwracalność po podaniu czynnika rozszerzającego FEV1 i stan alergiczny (zdefiniowany przez dodatni lub ujemny test immunoenzymatyczny na IgE w punkcie wyjściowym).
Pierwotny punkt końcowy był również stratyfikowany w zależności od poziomu dawki glikokortykosteroidów wziewnych (średni lub wysoki), stosowania lub niewykorzystania schematu leczenia podtrzymującego doustnych glikokortykosteroidów oraz liczby zaostrzeń astmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (określone wcześniej analizy podgrup). Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Dane pochodzące od 19 pacjentów, którzy nie byli poddawani hemodializie w punkcie wyjściowym, sugerują, że pibrentawir glecaprewiru nie wpływa negatywnie na czynność nerek. Wiele schematów antywirusowych o bezpośrednim działaniu nie jest zalecana u pacjentów z zaawansowanym zaburzeniem czynności nerek; bezpieczeństwo stosowania schematów zawierających sofosbuwir nie jest ustalone u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Leczenie preparatem Sofosbuvir nie jest zalecane u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, ponieważ główny metabolit sofosbuwiru (GS-331007) jest wydalany głównie przez nerki, co prowadzi do narażenia na leki, które są do 20 razy większe niż zamierzona ekspozycja29; tacy pacjenci wykazali postępujące pogorszenie czynności nerek podczas leczenia schematem opartym na sofosbuwirze30. Przeciwnie, ani glekaprewir, ani pibrentaswir nie są wydalane przez nerki, a minimalna zmiana w ekspozycji na lek jest obserwowana u pacjentów z zaawansowaną chorobą nerek.24,25 W tym badaniu glecaprewir i pibrentaswir nie zostały usunięte z osocza podczas hemodializy, co jest zgodne z wcześniejszymi wynikami u pacjentów poddawanych hemodializie, ale nie zakażonych HCV.
Ograniczeniem tego badania był brak grupy kontrolnej placebo; włączenie grupy placebo pomogłoby wyjaśnić udział potencjalnych działań niepożądanych związanych z leczeniem w stosunku do istotnego profilu zdarzeń niepożądanych obserwowanych u pacjentów zakażonych HCV z zaawansowaną chorobą nerek. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W sumie 87% pacjentów miało przewlekłą chorobę nerek w stadium 5, a 82% pacjentów było poddawanych hemodializie w punkcie wyjściowym. Średnia oszacowana szybkość filtracji kłębuszkowej u pacjentów bez hemodializy wynosiła 20,6 ml na minutę na 1,73 m2. W sumie 19% pacjentów miało wyrównaną marskość na początku badania, a 42% wcześniej otrzymywało leczenie zakażenia HCV; większość pacjentów otrzymywała kombinację interferonu i rybawiryny. Większość pacjentów (86%) miało nadciśnienie w punkcie wyjściowym, 45% miało wcześniejszą anemię, a 41% miało wcześniejszą cukrzycę. Dodatkowe istotne warunki podstawowe, które zostały zgłoszone u co najmniej 10% pacjentów, wymieniono w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wyposażenie taktyczne’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Jednak negatywny profil działań niepożądanych interferonu jest dobrze udokumentowany w tej populacji, 10 i rybawiryna jest wydalana z moczem, kumuluje się układowo u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i jest związana z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych, takich jak niedokrwistość hemolityczna i świąd, a zatem nasilenie działań niepożądanych w populacji, która już jest w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia niedokrwistości i zdarzeń sercowo-naczyniowych.11,12 Nie zaleca się stosowania wielu bezpośrednio działających leków przeciwwirusowych, w tym preparatów z inhibitorami polimerazy nukleosomowej sofosbuwiru, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, ponieważ klirens czynniki te występują przede wszystkim w nerkach.6,13-16 Bezpośrednio działające przeciwwirusowe połączenie elbaswiru i grazoprewiru, podawane przez 12 tygodni, jest zalecaną opcją leczenia bez stosowania rybawiryny u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek i genotypem HCV lub 4 zakażenie17, 18; po 12 tygodniach leczenia schemat dawkowania wykazywał trwałą szybkość odpowiedzi wirusologicznej równą 94%. 19 U pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1a lub 1b, 12-tygodniowe leczenie ombitalvir-parytaprewir-rytonawirem i dasabuvirem jest inną zalecaną opcją leczenia, która spowodowała utrzymujący się wysoki wskaźnik odpowiedzi wirusologicznej po 12 tygodniach u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek20,21; jednak u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1a na etykiecie produktu zaleca się jednoczesne podawanie rybawiryny. Ogólnie rzecz biorąc, możliwości leczenia wielu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 4 lub 5 i zakażeniem HCV są ograniczone i jak dotąd nie są dostępne żadne opcje leczenia, które są wolne od interferonu i rybawiryny i są powszechnie zalecane u pacjentów z genotypem 2 HCV. , 5 lub 6 infekcji. Glekaprewir, inhibitor proteazy NS3 / 4A i pibrentaswir, inhibitor NS5A, wykazują silną aktywność antywirusową we wszystkich sześciu głównych genotypach HCV.22,23 Badania fazy wykazały, że metabolizm i klirens zarówno glecaprewiru, jak i pibrentaswiru występują głównie w żółciach. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries