okulista poznań
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘operacja endometriozy’

Marzenia senne

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2016

Jest rzeczą wiadomą, że pomimo znużenia i senności trudno człowiekowi zasnąć, gdy nie odsunie od siebie możliwie zupełnie wszelkich podniet zewnętrznych: dźwiękowych, świetlnych, dotykowych, gdy ułożywszy się do snu, nie zdoła odpędzić myśli nieraz uporczywie uwagę jego zajmujących. Z drugiej strony skupienie uwagi w jeden punkt, albo odbieranie wrażeń monotonnych, pochodzących ze stale powtarzającej się podniety, również jest w stanie sen wywołać. tym przypadku częstokroć sen jest tylko częściowym t. j. utrzymany jest pewien stopień świadomości dla, odbieranych właśnie usypiających wrażeń, zniesioną zaś dla wrażeń innego rodzaju. Zmiana tych wrażeń lub ich ustanie może wtedy być. przyczyną obudzenia się ze snu. Stąd to pochodzi, że młynarz, który spi wśród jednostajnego stuku kola, budzi się gdy młyn staje, podobnie budzi się podróżny, drzemiący w wagonie, gdy pociąg nagle się zatrzyma, słuchacz spiący na wykładzie, gdy prelegent zrobi przerwę. W tem wszystkiem widzimy ważny wpływ, jaki wywierają wrażenia odbierane ze Rwixta zewnętrznego na powstawanie snu, wpływ, który jedynie tylko w połączeniu ze znużeniem rozważać należy, jeżeli chodzi o wytłumaczenie przyczyny snu. A wpływ ten, jak z tego, eo już powiedziano, wynika, jest dwojaki: z jednej strony bodźce zewnętrzne, pobudzające ośrodki psychiczne do pracy, przyczyniają sie do szybszego ich nużenia, z drugiej strony ich obecność podtrzymuje pracę tych ośrodków i nie dozwala znużeniu brać górę. Inne teorye, które tłumaczą powstawanie snu zmianami w krążeniu krwi w mózgu, albo zmianami morfologicznemi w komórkach nerwowych i w ich wypustkach, zasługują zaledwie na wymienienie, Bliżej niemi zajmować się nie ma potrzeby, albowiem występowanie tych zmian w czasie snu nie jest z wszelką pewnością dowiedzione, a nadto gdyby takie zmiany nawet rzeczywiście zachodzily, trzebaby znowu wyjaśnić, jaka jest przyczyna ich peryodycznego jawienia się. W czasie snu występują czasem marzenia senne czyli t. zw. sny. Najczęściej zdarza się to wtedy, gdy sen nie jest bardzo głęboki, a więc n. p. przed przebudzeniem się, gdy świadomość nie jest zupełnie, lecz tylko częściowo zniesiona. x-Marzenia senne powstają bądź pod wpływem podniet zewnętrznych n. p. słuchowych, dotykowych i t. p., bądź też pod wpływem podniet wewnętrznych, działających bezpośrednio na korę mózgową (zmiany w krążeniu, zatrucia i t, p.). Podniety te wywołują szereg wyobrażeń, a nawet prawidłowych kojarzeń, obracających się jednak w ściśle ograniczonem ciasnem kole. Tylko pewne części kory mózgowej są czynne, inne niejako spią, związek między niemi jest jakby przerwany, wpływ reszty kory na nie jest zupełnie zniesiony, Stąd pochodzą dysocyacye wyobrażeniach, brak logicznego związku między wyobrażeniami, szybkie przemijanie obrazów pamięciowych, a śniący uważa te obrazy zupełnie bezkrytycznie za zjawiska rzeczywistości. Nie ma dla niego granic czasu ni przestrzeni, rzeczy najnieprawdopodobniejsze uważa za naturalne, doświadczenie nabyte w ciągu życia całego jest zupełnie zawieszone. [patrz też: endometrioza stopnie, endometrioza, operacja endometriozy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘operacja endometriozy’

Marzenia senne

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2016

Objawy snu nie ograniczają się jednak tylko do upośledzenia czynności kory mózgowej, bo i czynności niższych części układu nerwowego są mniej lub więcej zmniejszone: odruchy są nieco obniżone, oddechy rzadsze i mają także u mężczyzn typ bardziej piersiowy, skurcze serca są wolniejsze, tonus naczyń słabszy. Naczynia skóry są jednak rozszerzone i zwężają się pod wpływem podniet, nawet takich, które nie powodują przebudzenia. Wydzielanie przeważnej części gruczołów jest zmniejszone lub zupełnie zniesione. Przemiana materyi jest mniej energiczna niż na jawie i to tem bardziej, im głębszy jest sen, że sen nie jest w}ucznie tylko atrybutem kory mózgowej wynika już z doświadczeń, omawianych na str. 301, a tyczących się psa pozbawionego półkul mózgowych, u którego też kolejno mieniak się stan snu i jawy. W każdym razie spoczynek i sen u psa Gol łza trwał o wiele krócej niż u psa normalnego, z czegoby oczywiście wynikało, Że przede wszystkiem półkule mózgowe potrzebują długiego i głębokiego snu. Nawet niektóre doświadczenia przemawiają za tem, Że półkula lewa, która, jak wiemy, bardziej jest czynna niż prawa, wpada w sen głębszy, niż druga półkula. Ze spostrzeżeń Manasseiny mianowicie wynika, że jeżeli łaskotamy spiącego piórkiem po twarzy, to najczęściej wykonywa ruchy reką lewą, nawet gdy leży na lewym boku, bez względu na to, którą stronę się drażni. Na 50 osób w ten sposób badanych wyjątki tyczyły tylko mańkutów, którzy odpowiadali na podniety. Wytłumaczenie przyczyny snu wydaje się na pozór rzeczą łatwą. Każdy narząd w ustroju pracuje z przerwami, w czasie których straty swoje niejako uzupełnia, a nawet serce, które jest ciągle czynne, znajduje w czasie pauz między każdym skurczem należyty odpoczynek, chroniłyby je od znużenia. Oczywiście więc i układ nerwowy środkowy (a w szczególności mózg), którego praca jest w ciągu dnia prawie nieprzerwana, wymaga odpoczynku. Trudność jednak w wytłumaczeniu zjawiska snu leży w tem, że przychodzi on właściwie dość nagle i że powtarza się z taką regularnością. Najbardziej rozpowszechnioną jest teorya toksycza snu, której twórca był Preyer. Z analogii ze znużeniem mięśni, które przypisywał Preyer nagromadzeniu się pro. duktów rozpadu, a. szczególnie kwasu mlekowego, przyjmował, że w czasie czuwania wskutek stałej pracy mózgu wytwarzają się jako produkta wzmożonej przemiany materyi substancye, które działają na układ nerwowy w sposób podobny jak środki narkotyczne, i wywołują sen. W ciągu snu substancye te bądź opuszczają ustrój z wydalinami, bądź też ulegają przemianom chemicznym i w ten sposób układ nerwowy odzyskuje swoją sprawność, następuje przebudzenie. Trudność jednak w przyjęciu tej teoryi nasuwa się od razu, jeżeli zważymy, że silne bodźce, jak ból, emocye psychiczne, zabawa i t. d. odpędzają sen z powiek, gdy podniety te, drażniąc energicznie korę mózgową, musiałyby się właściwie przyczynić do wytworzenia większej ilości owych hipotetycznych substancyj, a tem samem do szybszego sprowadzenia snu. Zjawisko to stoi w zupełnej sprzeczności z przyjęciem zatrucia mózgu substancyami chemicznemi, jako dominującego czynnika w powstawaniu snu, gdyż przez silne wrażenia, pracę umysłową i t. p. zatrucia tego nie tylko nie moglibyśmy wstrzymać, lecz owszem czynniki te tylko by je przyspieszyć musiały. A odwrotnie człowiek nawet wcale nie znużony może zasnąć pod wpływem braku wszelkich wrażeń lub dostatecznej ich ilości. Wiemy o tem już z doświadczenia życia własnego, a dowodzi tego szczególnie znana powszechnie i często cytowana obserwacya Strumpa: chłopiec, który dotknięty był zupełnym brakiem czucia skórnego a był nadto ślepy na jedno oko i słyszał tylko jednem uchem, wpadał zawsze w głęboki sen, ilekroć zawiązywano mu oko zdrowe i zatykano ucho, którem słyszał, czyli skoro tylko przestał odbierać wrażenia z otoczenia. [patrz też: endometrioza stopnie, endometrioza, operacja endometriozy ]

Comments Off

« Previous Entries