okulista poznań
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘Okulista Gliwice’

Promienie krzywizny rogówki i soczewki

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2016

W celu powierzchni rozdzielających ośrodki oczu, wykonywano początkowo (Petit 1723) bezpośrednie pomiary na gałkach ocznych wyjętych. Atoli z powodu zmian pośmiertnych otrzymywano wyniki tak niezgodne i tak niedokładne, że trzeba było uciec się do metody pośredniej, opartej na zasadzie podanej przez Kohlrauseha. Przy zastosowaniu tej metody korzystamy z tego, że tak zewnętrzna, lśniąca powierzchnia rogówki, jak i obie powierzchnie soczewki odbijają pewną część padających na nie promieni, działają zatem jak zwierciadełka wypukłe, względnie wklęsłe. Zwierciadełka te wytwarzają obrazki zwane obrazkami dające się spostrzegać najłatwiej, jeśli pochodzą od przedmiotu świecącego n. p. płomienia Świecy. Pierwszy z tych obrazków najjaśniejszy i najostrzej zarysowany wytwarza rogówka, która działa jako zwierciadelko wypukle. Jest to obrazek prosty i pomniejszony. Drugi obrazek, który pochodzi od przedniej powierzchni soczewki, posiada te same zasadnicze znamiona, tylko, że jest znacznie bledszy i mniej wyraźny niż tamten. Jest on znacznie większy od obrazka rogówkowego, ponieważ przednia powierzchnia soczewki ma słabszą krzywiznę (dłuższy promień) niż rogówka. Trzeci obrazek, jeszcze bledszy i mniej wyraźny niż drugi, pochodzi od tylnej powierzchni soczewki działającej jako zwierciadło wklęsłe, jest zatem eony). Na razie możemy nimi obliczyć długość promieni krzywizny rogówki i soczewki. Wiadomo, że w zwierciadle wypukłem obraz ma się tak do przedmiotu, jak 1/2 promienia krzywizny zwierciadła do sumy tego promienia i odległości przedmiotu od zwierciadła.  Jako przedmiot do badań oftalmometrycznych służą dwa świecące punkty lub dwa jasne znaki na tle ciemnem, wytwarzające dwa ostro zarysowane obrazki w zwierciadełku wypukłem rogówki. Wielkością przedmiotu jest odległość obu znaków, wielkością zaś obrazu rogówkowego odległość owych dwóch małych jasnych obrazków. Wymierzyć tę właśnie odległość jest zadaniem oftalmometryi. W tym celu wprowadził Helmholtz zasadę zdwojenia obrazków, których odległość ma być zmierzona. idąc w tej mierze za wzorem metod głosowanych w astronomii. Dzięki odpowiedniemu urządzeniu oko badacza widzi na oku badanem każdy z obrazków podwójnie, a zatem zamiast dwóch cztery obrazki. Zdwojenie może być uzyskane w rozmaity sposób i może dawać albo rozstęp obrazków niezmienny i stały, albo też możemy rozstęp ten w pewnych granicach dowolnie zwiększać i zmniejszać. Jeśli stopień zdwojenia może być zmieniany, wtedy wielkość przedmiotu, t. j. wielkość rozstawienia np. dwóch płonących świec pozostaje stałą. Wskutek tego podczas dokonywania pomiaru wielkość obrazka, czyli odległość obu jasnych punktów na rogówce jest również stała i niezmienna. Ponieważ jednak dzięki urządzeniu zdwajającemu widzimy dwie pary punktów jasnych, możemy odległość punktów każdej pary, czyli rozstęp obrazków zdwojonych tak uregulować, aby dwa środkowe zetknęły się ze sobą, względnie się nakryły czyli stopień zdwojenia równa się wielkości obrazka rogówkowego. Ponieważ przyrząd podaje nam na podziałce każdoczesną wielkość tego rozstępu w milimetrach, zatem odczytujemy od razu w milimetrach długość obrazka. [podobne: Okulista Gliwice, okulista lublin, okulista wrocław ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Okulista Gliwice’

Promienie krzywizny rogówki i soczewki

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2016

Aby zdać sobie sprawę ze sposobu, w jaki powstają na siatkówce oka wyraźne obrazy przedmiotów świata zewnętrznego, musimy obliczyć położenie punktów kardynalnych. Do tego obliczenia potrzebne są następujące dane: I. Wspólczynniki załamania wszystkich oka. 2. Promienie krzywizny powierzchni, które rozdzielają te ośrodki. 3. Oddalenie powierzchni od siatkówki. Widzimy więc, że współczynniki załamania cieczy wodnej i ciała szklistego są do siebie bardzo zbliżone, gdyż nieznaczna różnica występuje dopiero na trzeciem miejscu dziesiętnem. Widzimy dalej, że soczewka nie posiada jednolitego współczynnika załamania, lecz, że łamliwość jej zmienia się od warstwy do warstwy, zwiększając się od powierzchni ku jądru, Dla uproszczenia obliczeń korzystne jest wiedzieć, iaki współczynnik załamania musiałaby posiadać soczewka jednorodna o tych sarmych promieniach krzywiznv i tej odległości ogniskowej, co soczewka oczna. Otóż od dawna już wiadomo, że współczynnik załamania takiej soczewki teoretycznej nie tylko jest o wiele większy od średniego współczynnika poszczególnych warstw soczewkowych, ale nawet znacznie większy od współczynnika samego jądra, tak Matthiesse obliczył, że ten t, zw. całkowity współczynnik soczewki wynosi 1 4371, Tscherning uważa tę cyfrę za zbyt wysoką i przyjmuje 1 42, W ostatnich czasach Treutlerze zmniejszenia siły łamliwej oka po wydobyciu zeń soczewki obliczył, że współczynnik oka zatem zbliżony jest do tego, jaki podaje Tscherning. Zjawisko to na pozór paradoksalne łatwo zrozumieć, jeśli się zważy, że jądro soczewki otoczone jest powierzchniami o daleko silniejszej krzywiźnie, niż krzywizny zewnętrznych powierzchni soczewki. Możemy sobie przedstawić jądro jako soczewkę bar(Izo wypukłą i silnie załamującą, otoczoną z obu stron dwoma soczewkami wklęsło-wypuklemi o silniejszej powierzchni wklęsłej. Te dwie soczewki wklęsłe zmniejszają silę łamliwą jądra i jasną jest rzeczą, że zmniejszałyby ją tem bardziej, im wyższy by miały współczynnik załamania, Gdyby zatem cala soczewka miała tak wysoki współczynnik załamania jak jądro, to jej sika łamliwa przez to by się zmniejszyła, Ponieważ jednak wlaśnie zewnętrzne warstwy soczewki mają współczynnik niższy, przeto o tyle mniej uszczuplają siłę łamliwą jądra, tem samem i całej soczewki. W celu dalszego uproszczenia obliczeń można pominąć zupełnie współczynnik załamania rogówki ze względu, że obie jej powierzchnie są względem siebie prawie zupełnie równoległe, a grubość jej nieznaczna, promienie więc, które nie padają na nią prostopadle, t. j. nie w kierunku jej promienia, ulegają tylko bardzo małemu, a przebiegając dalej równolegle do swego pierwotnego kierunku. [podobne: Okulista Gliwice, okulista lublin, okulista wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries