okulista poznań
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘leczenie endometriozy’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
January 12th, 2018

Ruchy możliwe do wykonania danym stawie można określić na podstawie badań nad jego budową. I tak, prowadzono w tym celu studya nad krzywiznami powierzchni stawowych, tak bezpośrednio, jak przy pomocy odcisków tych powierzchni w materyalach plastycznych, odlewów gipsowych jamy stawowej i t. p. Postać powierzchni stawowej nie zawsze jeszcze rozstrzyga o formie ruchu, choćby dlatego, że nie jest ona niezmienną, lecz przeciwnie może ulegać dość znacznym odkształceniom wskutek podatności chrząstek stawowych, podlegających znacznemu ciśnieniu w czasie ruchów. Niemniej ważną jest też rola torebek stawowych i więzadeł. Tak n. p. niektóre stawy zawiasowe według kształtu powierzchni stawowych nie dałyby się odróżnić od siodełkowych, a zatem dwuosiowych, i tylko obecność więzadeł bocznych czyni je jednoosiowymi. Wreszcie, rozstrzygającym momentem co do ruchów już nie możliwych tylko, lecz istotnie dokonywanych w danym stawie, są mięśnie, ich siła, budowa, miejsca przyczepu i t. p. Budowa stawów dłoniowo-falangowych n. p. umożliwia ruchy rotacyjne, które nie odbywają się jednak dla braku mięśni mogących je wykonać. Mniej jaskrawych przykładów tego rodzaju możnaby przytoczyć znacznie więcej. Toteż w czasach ostatnich kierunek badań zwraca się coraz bardziej ku ruchom naturalnym człowieka i zwierząt, które obecnie, dzięki metodzie fotograficznej, dającej serye zdjęć migawkowych (patrz poniżej), dają się uchwycić we wszystkich swych stadyach i dokładnie umiejscowić w przestrzeni. warunkiem prawidłowej funkcyi stawu jest ścisle przyleganie powierzchni stawowych. Jest ono zapewnione przez szereg sił, z których na pierwszem miejscu należy wymienić napięcie mięśni, przebiegających ponad stawem, oraz wytrzymałość torebki stawowej i więzadeł. Wątpliwą natomiast jest rola ciśnienie powietrza, dość powszechnie po dziś dzień uważana za czynnik główny od czasów braci Weberów. Słynne doświadczenie braci Weberów przedstawia się jak następuje. PO przecięciu wszystkich części miękkich, otaczających staw biodrowy, a wiec i torebki stawowej, główka kości udowej pozostaje nadal w panewce, mimo ciężaru całej zwisającej wolno kończyny. Wypada jednak natychmiast, gdy przez kość miednicową wywiercimy otwór drșzșcy do jamy stawowej i przez to wpuścimy do niej powietrze. Najwiekszym brakiem tego doświadczenia jest okoliczność, iż odnosi się ono jedynie do stawu biodrowego. tu zarzucono, Że chyba wykonane pod cieczy oddawałoby z przybliżoną stosunki ciśnień zywego ustroju, gdzie staw biodrowy jest otoczony masą półpłynną części miękkich. co więcej, w głębi Samego stawu znajdują się miękkie tkanki unaczynione, u Żywego człowieka zatem pozostające pod wpływem ciśnienia atmosferycznego (Rose, Du Bois Rey mon d). Szkielet skórny stawonogich spełnia przy ruchach tych zwierzył w zasadzie tę samą rolę systemu ruchomo połączonych dźwigni, jak szkielet kostny kręgowców, z tą tylko różnicą, że mięśnie działają tu od wnętrza dźwigni. Stawy polegają na ścieńczeniu powłoki chitynowej z jednej strony (st. zawiasowe) lub dokoła członka (st. wieloosiowe). Także ruchy niektórych typów zwierząt bezszkieletowych (mięczaki, robaki, jamochłony) znajdują jeszcze Ścisłą analogię w ruchach pewnych organów zwierząt wyższych (język ssaków, trąba słonia). Jeśli ruch organu (lub całego ciała) zwierzęcia ma polegać na wygięciu wklęsłością w stronę n. p. prawą, kurczo się mięśnie podłużne, przebiegające po tej stronie, równocześnie z wydłużeniem ich antagonistów po stronie lewej, Srodkowe zaś warstwy, bierne, rolę (giętkiego) szkieletu. [patrz też: usunięcie endometriozy, optyk, usunięcie endometriozy miesięczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘leczenie endometriozy’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
January 12th, 2018

Fizyologię ruchów niektórzy autorowie zowią fizyologią mięśni. Pierwszą próbą systematycznego naukowego ujęcia zagadnień z tego zakresu było dzieło matematyka i fizyka włoskiego Borellego (wydane po śmierci autora 1680—81) p. t. „De motu animalium. Jak zobaczymy niżej, niektóre pogl@y i metody badania tego uczonego utrzymały się po dziś dzień. Tem bardziej miały one dominujące znaczenie przed odkryciami braci Weberów (1836) w dziedzinie lokomocyi człowieka oraz badaniami nad działaniem poszczególnych mięśni (1867). Zasadniczy przełom w naszych pojęciach o ruchach człowieka i zwierząt zacząl się dopiero od chwili zastosowania przez Mareya do badania tych zjawisk metody graficznej. Ogromna większość ruchów dowolnych człowieka i zwierząt wyższych odbywa się w ten sposób, że skurcze mięśni oddziaływają na wzajemne położenie różnych części ciała za pośrednictwem kości, odgrywających rolę dźwigni. Kości też jako dźwignie wykazują szereg właściwości fizycznych, wielce pożądanych dla roli którą spełniają w ustroju ; pod tym względem na pierwszem miejscu wypada wymienić niewielki ciężar obok dużej wytrzymałości. Redukcya ciężaru uzyskuje się w kościach przez to, że we wnętrzu ich zwykle istnieją jamy wypełnione lekkim, bogatym w tłuszcz szpikiem (u ptaków zaś jeszcze lżejszem powietrzem). Podobnie jak puste środku filary, kości nic przez to nie tracą na wytrzymałości. Do tego celu przyczynia się zresztą w wysokim stopniu układ beleczek istoty gąbczastej, przebiegających zupełnie według zasad mechanicznych, któremi kieruje się technik przy układaniu belek w rozmaitych konstrukcyach żelaznych przeznaczonych do wytrzymywania większych ciężarów (n, p. mosty, filary i t. p.), Kierunek beleczek mianowicie odpowiada dokładnie kierunkowi sił (ciągnących lub zgniatających), którym podlega kość w danem miejscu (J. Wolff), Oto kilka ważniejszych liczb, wyrażających wytrzymałość kości ciężarem, pod wpływem którego następują. pierwsze kręgi lędźwiowe (zgniatanie kierunku pionowym): 240 do 1000 kg.; klatka piersiowa (złamania Żeber przy zgniataniu) 40 do 200 kg.; kości długie (zginanie) k. łydkowa: 21 do 56 k. goleniowa: 135 do 500 kg. Działanie kości jako dźwigni jest umożliwione dzięki ruchomemu ich ze sobą połączeniu za pomocą stawów. P odział stawów znany jest z podręczników anatomicznych. Tu wystarczy przypomnieć, że ruchome kości u człowieka dzielą sie na (np. chrząstkozrosty miedzy trzonami kręgów) i dyartrozy (stawy właściwe). Te ostatnie znów dzielimy na mało ruchome stawy o powierzchniach płaskich (n. p. między wyrostkami stawowymi kręgów piersiowych 1 na stawy o powierzchniach zakrzywionych, rozpadające się na grupy stosownie do ilości i kierunku osi, dokoła których odbywają się w nieruchy, więc na stawy jednoosiowe (zawiasowe, jeśli oś stawu jest poprzeczna względem osi kości, n. p. stawy międzyfalangowe; obrotowe, jeśli obie osie są równoległe, n, p. staw ramieniowo-promieniowy), dwu osiowe i wieloosiowe (n. p. biodrowy, barkowy). [patrz też: usunięcie endometriozy, optyk, usunięcie endometriozy miesięczne ]

Comments Off

« Previous Entries