leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘laryngolog wrocław’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Niektóre, ale nie wszystkie, wyniki wtórne były lepsze w przypadku tezepelumabu niż placebo. Efekty leczenia zaobserwowano wkrótce po rozpoczęciu leczenia i utrzymywały się przez cały okres próby. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych była podobna w grupach leczonych tezepelumabem i placebo, z podobnym poziomem przerwania leczenia, niezależnie od działań niepożądanych związanych z astmą. Tezepelumab zmniejszał liczbę eozynofili we krwi, poziomy Feno i całkowite poziomy IgE w surowicy; zmiany w liczbie granulocytów kwasochłonnych i poziomy Feno wystąpiły szybko od 4. tygodnia i jednocześnie ze zmianami w klinicznych punktach końcowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘laryngolog wrocław’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

U tego pacjenta wystąpiło zakażenie HCV RNA, które było niewykrywalne w momencie przerwania leczenia, ale stało się wykrywalne w piątym tygodniu po leczeniu. Trzech dodatkowych pacjentów przerwało leczenie przedwcześnie z powodu zdarzeń niepożądanych (1 pacjent w 8 tygodniu leczenia z powodu świądu; pacjent w trakcie leczenia; 10 tydzień z powodu obrzęku płuc, kardiomiopatii z nadciśnieniem i zastoinowej niewydolności serca oraz pacjenta w 12 tygodniu leczenia z powodu kryzysu nadciśnieniowego); u wszystkich 3 pacjentów utrzymywała się odpowiedź wirusologiczna po 12 tygodniach. Poważne zdarzenia niepożądane związane z układem sercowo-naczyniowym zgłaszano u 6 pacjentów (tabela S2 w dodatkowym dodatku); u wszystkich 6 pacjentów stwierdzono wcześniej występujące nadciśnienie tętnicze. Średnie skurczowe i rozkurczowe wartości ciśnienia krwi ulegały zmniejszeniu w trakcie okresu próbnego (Tabela S3 w Dodatku Uzupełniającym); wskaźniki klinicznie istotnych nieprawidłowych wartości ciśnienia krwi, które zgłoszono podczas badania, podsumowano w Tabeli S4 w Dodatku Uzupełniającym. Klinicznie istotne nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych były rzadkie i nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w aminotransferazie alaninowej stopnia 2 lub wyższego (tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘laryngolog wrocław’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Jednak negatywny profil działań niepożądanych interferonu jest dobrze udokumentowany w tej populacji, 10 i rybawiryna jest wydalana z moczem, kumuluje się układowo u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i jest związana z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych, takich jak niedokrwistość hemolityczna i świąd, a zatem nasilenie działań niepożądanych w populacji, która już jest w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia niedokrwistości i zdarzeń sercowo-naczyniowych.11,12 Nie zaleca się stosowania wielu bezpośrednio działających leków przeciwwirusowych, w tym preparatów z inhibitorami polimerazy nukleosomowej sofosbuwiru, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, ponieważ klirens czynniki te występują przede wszystkim w nerkach.6,13-16 Bezpośrednio działające przeciwwirusowe połączenie elbaswiru i grazoprewiru, podawane przez 12 tygodni, jest zalecaną opcją leczenia bez stosowania rybawiryny u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek i genotypem HCV lub 4 zakażenie17, 18; po 12 tygodniach leczenia schemat dawkowania wykazywał trwałą szybkość odpowiedzi wirusologicznej równą 94%. 19 U pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1a lub 1b, 12-tygodniowe leczenie ombitalvir-parytaprewir-rytonawirem i dasabuvirem jest inną zalecaną opcją leczenia, która spowodowała utrzymujący się wysoki wskaźnik odpowiedzi wirusologicznej po 12 tygodniach u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek20,21; jednak u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1a na etykiecie produktu zaleca się jednoczesne podawanie rybawiryny. Ogólnie rzecz biorąc, możliwości leczenia wielu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 4 lub 5 i zakażeniem HCV są ograniczone i jak dotąd nie są dostępne żadne opcje leczenia, które są wolne od interferonu i rybawiryny i są powszechnie zalecane u pacjentów z genotypem 2 HCV. , 5 lub 6 infekcji. Glekaprewir, inhibitor proteazy NS3 / 4A i pibrentaswir, inhibitor NS5A, wykazują silną aktywność antywirusową we wszystkich sześciu głównych genotypach HCV.22,23 Badania fazy wykazały, że metabolizm i klirens zarówno glecaprewiru, jak i pibrentaswiru występują głównie w żółciach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘laryngolog wrocław’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Szczegółowe informacje neuropatologiczne dotyczące strukturalnych uszkodzeń mózgu leżących u podstaw napadów są cenne dla zrozumienia lekoopornej epilepsji ogniskowej. Metody
Zgłaszamy diagnozy wykonane na podstawie wycinków z 9523 pacjentów, którzy przeszli operację na padaczkę z powodu napadów lekoopornych w 36 ośrodkach z 12 krajów europejskich w ciągu 25 lat. Rozpoznania histopatologiczne określano na podstawie badania próbek w lokalnych szpitalach (41%) lub w niemieckim Ośrodku Referencyjnym Neuropatologii Chirurgii Padaczkowej (59%).
Wyniki
Początek napadów wystąpił przed 18 rokiem życia u 75,9% pacjentów ogółem, a 72,5% pacjentów przeszło operację jako osoby dorosłe. Średni czas trwania epilepsji przed zabiegiem chirurgicznym wynosił 20,1 lat u dorosłych i 5,3 lat u dzieci. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries