leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Ruchy możliwe do wykonania danym stawie można określić na podstawie badań nad jego budową. I tak, prowadzono w tym celu studya nad krzywiznami powierzchni stawowych, tak bezpośrednio, jak przy pomocy odcisków tych powierzchni w materyalach plastycznych, odlewów gipsowych jamy stawowej i t. p. Postać powierzchni stawowej nie zawsze jeszcze rozstrzyga o formie ruchu, choćby dlatego, że nie jest ona niezmienną, lecz przeciwnie może ulegać dość znacznym odkształceniom wskutek podatności chrząstek stawowych, podlegających znacznemu ciśnieniu w czasie ruchów. Niemniej ważną jest też rola torebek stawowych i więzadeł. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Fizyologię ruchów niektórzy autorowie zowią fizyologią mięśni. Pierwszą próbą systematycznego naukowego ujęcia zagadnień z tego zakresu było dzieło matematyka i fizyka włoskiego Borellego (wydane po śmierci autora 1680—81) p. t. „De motu animalium. Jak zobaczymy niżej, niektóre pogl@y i metody badania tego uczonego utrzymały się po dziś dzień. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Pod wpływem snów człowiek czasem reaguje, dając wyraz czynności rozgrywającej się w jego umyśle, a więc jęczy, mówi przez sen, broni się rękami od urojonego niebezpieczeństwa i t. a wyższy stopień takiej reakcyi widzimy we śnie somnabulicznym, który już wkracza w stan patologiczny. Pewne podobieństwo do gnu, zwłaszcza takiego, w którym występują marzenia senne, ma tak zwany. Istoty tego stanu właściwie nie znamy, znane nam są najważniejsze jego właściwości. Najłatwiej wywołać można sen hipnotyczny przez działanie, szczególnie długie, pewnych podniet n. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Rola synergistów i antagonistów w ruchach tak prostych stanowi jeden z najmniej zawiłych przykładów wspóldziałania mięśni. W przewodach poniższych najczęściej będziemy się zajmowali ruchami bardziej złożonymi, wymagającymi nieraz nie tylko współdziałania, ale i następstwa po sobie skurczów całego szeregu mięśni najbardziej nawet od siebie odległych, współdziałanie to zaś, lub następstwo, jest jak najściślej określone tak co do natężenia skurczów, jak trwania ich, oraz umiejscowienia w czasie. Tę zależność wzajemną skurczów, składających się na obraz ruchu złożonego, zawiadywaną przez układ nerwowy środkowy, zowiemy koordynacyą ruchów. Podwaliny wiadomości naszych na tern polu położył D u ehe n n e, dostarczając na podstawie badań z pomocą podrażnień elektrycznych, nie zbitych dotąd przez nikogo, danych co do działania każdego mięśnia z osobna. Dane te przewyższają o wiele twierdzenia, zawarte zwykle w podręcznikach anatomicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Co do mięśnia dwustawowego zatem przyjmujemy, że osi wszystkich trzech kości len w jednej płaszczyźnie, obie zaś kości skrajne są połączone prostolinijnem pasmem mięśniowem. Wówczas mięsień, łączący kości I i III działa na nie jak dwie równe o przeciwnych kierunkach siły —4— K i — K. Na każdą z ko I, Il, III działa wskutek skurczu tego mięśnia para sil, której moment otrzymujemy, mnożąc wartość siły przez odległość między kierunkami obu sił. Odległość ta w obranym przykładzie jest największa dla I, najmniejsza dla Il. Suma zaś dwu z tych trzech momentów musi być momentowi trzeciemu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Dalszy rozbiór obranego przykładu wskaże nam, że odległość przyczepu mięśnia od osi ruchu zasługuje również na uwagę. Zastosowując prawa ruchu ciał około osi, otrzymujemy moment siły Ms IC. 10, czyli siła mięśnia będzie tem lepiej wyzyskana, im dalej od osi będzie się znajdował jego przyczep. U człowieka. i zwierząt wyższych, ogromna większość mięśni znajduje się w warunkach niekorzystnych z tego punktu widzenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Siłę należy rozłożyć na dwie składowe: IC i ID, z których tylko pierwsza wywołuje ruch obrotowy, umożliwiony przez budowę danego stawu. Druga uwidoczniona na rysunku składowa (ID) powoduje jedynie silniejsze przyleganie wzajemne obu powierzchni stawowych. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę chwilę końcową ruchu zginającego, ta sama składowa będzie wówczas działać rozwierająco na powierzchnie stawowe (bezskutecznie zresztą wobec wytrzymałości torebki dla uproszczenia pomijamy okoliczność, że ID nie leży osi kończyny AB (grubość kości), wskutek czego i ta składowa wywołałaby ruch obrotowy, choć minimalny stawowej i więzadeł). Jeśli prosta, wyrażająca całkowitą siłę mięśnia, nie leży w płaszczyźnie ruchu, możliwego w danym stawie zawiasowym (a zatem punkt, odpowiadający głowie mięśnia M, znajduje się powyżej lub poniżej płaszczyzny naszej ryciny), należy ją rozłożyć na składową równoległą do osi stawowej (a zatem prostopadłą do płaszczyzny ryciny) i na rzut całkowitej siły mięśnia na płaszczyznę ruchu. Składowa zaś równoległa do osi oczywiście nie przyczynia się do ruchu, lecz działa w kierunku bocznego rozerwania powierzchni stawowych, któremu znów zapobiegają siły wymienione powyżej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Sposób przyczepienia mięśni do kośćca. Napięcie mięśni. Po przecięciu ścięgna któregokolwiek mięśnia szkieletowego u żywego zwierzęcia, mięsień skraca się, eo dowodzi, że znajdowal się w stanie stałego w y dłużenia. Wydłużenie to jest korzystne dla pracy mięśnia, gdyż (prawo Schwanna) siła jego maleje w miarę skrócenia się podczas skurczu. Zapewne też dlatego przygotowujemy się do większych doraźnych wysiłków (rzut, cios, skok) ruchem w tym samym stawie, lecz w kierunku przeciwnym zanurzonemu (zamachem), naciągając w ten sposób silnie mięśnie, czynne bezpośrednio potem przy właściwym ruchu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Mięśnie przedramienia, których głowy przyczepiają się do kości ramieniowej, prócz ruchów dłoni i palców wywołują też ruchy w stawie łokciowym. Podobnież i mięśnie zginacze palców zgnają też ze znaczną siłą staw łokciowy. Prócz tego wywołują jednak i zgięcie stawu  nadgarstkowego; aby pięść silnie zacisnąć, musimy zatem wyprostować ten staw (Duchenne). Działanie mięśni koń czyn dolnych rozpatruje się zwykle wychodząc z założenia, że tułów jest punktem stałym, względem którego nogi się poruszają. W stosunkach rzeczywistych najczęściej jest przeciwnie: jedna lub obie stopy stanowią punkt stały. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Ta. konieczność ustalenia klatki piersiowej przy wiezeniach siłowych sprawia, Że są one przez hygienistów uważane za niekorzystne, gdyż znaczne wzmoŻenie eiănienia w jamie piersiowej utrudnia odpływ krwi Żylnej do serca. Przy nachyleniach tułowia ruch sam jest wykonywany dzięki sile ciężkości, czynna zaś rola przypada jedynie jego antagonistom (skurcz hamujący, patrz wyżej). I tak, przy nachyleniu wprzód hawysiłek mięśni miednicowych i krzyżowogrzbietowych chroni nas od upadku na twarz. Skurcz właściwych zginaczy (t. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries