leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘gemini trzy lipy’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Obok chronofotografii, Mare y zastosował graficzne rejestrowanie ciśnienia, wywieranego przez stopę na ziemię, za pomocą trzewika z grubą podeszwą „dynamometryczną, mieszczącą zwoje rurek kauczukowych, połączonych z bębenkiem zapisującym. W świetle danych, wykrytych temi metodami, każdy krok chodu ludzkiego przedstawia się jako przeniesienie środka ciężkości ciała wprzód i ku górze za pomocą pracy mięśni wyprostnych uda, podudzia i stopy nogi zostającej w tyle, dajmy na to, prawej. Przy końcu tego ruchu nastąpiłby upadek, gdyby nie postawienie drugiej nogi (lewej) pod przeniesionym wprzód środkiem ciężkości. Następuje krótki okres „podwójnego oparcia, gdy ciężar ciała spoczywa na obu nogach; poczem noga prawa odrywa się od ziemi, aby powtórzyć ruch, wykonany uprzednio przez nogę lewą. Przy obliczeniu pracy, jaką wykonywamy podczas takiego kroku, należy uwzględnić: zmiany prędkości w kierunku poziomym, oscylacyę pionową środka ciężkości, oraz ruch ku przodowi zwieszonej wolno nogi lewej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gemini trzy lipy’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Znacznie więcej pracy mięśniowej wymaga sztywna postawa wojskowa (baczna): środek ciężkości jeszcze bardziej przesuwa się ku przodowi, a prócz wymienionych mięśni wybitnie pracują także grupy ich antagonistów. Przeciwnie, postawa przybierana przez żołnierza na rozkaz: „spocznij , jest mniej nużącą, niż opisana wyżej postawa „wygodna. Przez wysunięcie jednej nogi wprzód i w bok polepszają się warunki równowagi (szersza podstawa); poza tem noga wysunięta, ugięta w kolanie i odciążona, spoczywa zupełnie. Także u większości czworonogów postawa stojąca wymaga pracy mieśniowej. Kolebką dzisiejszych pojęć naszych o lokomocyi człowieka i zwierząt było zastosowanie przez Mareya do badań nad tymi ogniskami metody graficznej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gemini trzy lipy’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Możemy tu zastosować prawo o momencie siły przy obrocie ciał kolo osi (którą tu jest krawędź C), wspomniane już wyżej przy mechanice mięśni. Na deskę B działa w punkcie, odpowiadającym rzutowi środka ciężkości, a w odległości a: od osi C, ciężar ciała osoby badanej (P). Moment siły Ms P. x. Na ruchomy koniec deski B działa moment siły o tej samej wartości, lecz składający się z czynników innych: zmniejszonego ciężaru p i odległości L obu krawędzi, na których opiera się B. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gemini trzy lipy’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Do tego samego celu dojść możemy jednak daleko krótszą i prostszą drogą. Używając optyczny przyrząd złożony z powierzchni kulistych Gauss wykazał, że każdy na wspólukład danej osi posiada dla wiązkek promieni przyosiowych 6 punktów kardynalnych. Do określenia położenia punktów kardynalnych na osi potrzeba znać współczynniki załamania wszystkich wchodzących w grę środowisk, promienie krzywizny i wzajemne oddalenie powierzchni łamiących, stanowiących dany układ optyczny. Własności punktów kardynalnych są następujące: Promienie wychodzące z pierwszego ogniska głównego po przejściu przez wszystkie powierzehnie łamiące przebiegają w ostatniem środowisku równolegle do osi. Promienie równolegle padające na pierwszą powierzchnię łamiącą po przejściu przez cały układ zbierają się w ostatniem środowisku w ognisku tylnem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gemini trzy lipy’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Promienie równoległe padające na kulistą powierzchnię łamiącą skupiają się w jednym punkcie na osi, który to punkt nosi nazwę ogniska (F), Podobne ognisko (F) znajduje się również na osi w pierwszem środowisku, a promienie wychodzące z tego ogniska i padające na powierzchnię łamiącą, przebiegają w drugiem środowisku równolegle do osi. Punkt F nazywamy ogniskiem przedniem, a F ogniskiem tylnem. Odległość F S nazywamy przednią, a SF tylną odległością. albo linią ogniskową. Tu również obowiązuje zastrzeżenie, że w jednym punkcie ogniskowym skupia się tylko wiązka promieni przyosiowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gemini trzy lipy’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Oko zwierząt wyższych (kręgowych) jako też oko ludzkie zbudowane jest na wzór ciemni optycznej, której otworem jest źrenica. opatrzona w soczewkę, ekranem siatkówka rozpostarta na nieprzeźroczystej warstwie barwikowej. Na tym to ekranie powstają rzeczywiste, pomniejszone i odwrócone obrazki świata zewnętrznego, których istnienie przewidział Keppler (1602), wysnuwając je z prawideł dyoptryki, a doświadczalnie wykazał Krzysztof Seheiner (1609), odsłoniwszy na wyjętem oku zwieczęcem siatkówkę przez odpreparowanie twardówki na tylnej części gałki ocznej. Szczególnie pięknie widać obrazki jasnych przedmiotów zewnętrznych n. p. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gemini trzy lipy’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Zmysł wzroku u człowieka i u zwierząt wyższych jest ze wszystkich pięciu zmysłów najdoskonalszym i tak pod względem biologicznym, jako też pod względem psychofizycznym najsilniej wyodrębnionym. Podczas, gdy dotyk, smak i powonienie wymagają do wytworzenia właściwych sobie wrażeń bezpośredniego zetknięcia się ciał lub ich cząstek z odnośnymi narządami zmysłowymi, gdy nawet narząd słuchu, o wiele już doskonalszy, odbiera wrażenia za pośrednictwem fal głosowych o stosunkowo nieznacznej częstości drgań, a pochodzących z odległości niewielkiej od cial sprężystych, wprawionych w ruch drgający, — to wzrok może sięgać odległości wprost niezmierzone. Zródlem wrażeń wzrokowych jest światło, które, jak wiadomo, polega na drganiach materyi nieważkiej (t. zw. eteru świetlnego). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gemini trzy lipy’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Role czynnika, modyfikującego stosunek ciężarów właściwych ciała zwierzęcego i wody, ryb obejmuje pęcherz pławny. Z niższych wodnych, posiadających układ mięśniowy, warto wymienić głowonogi i jamochłony, u których lokomocya polega na szeregu ruchów wstecznych, spowodowanych wyrzucaniem wody z zatoki ezy jamy, otoczonej ciałem zwierzęcia. Lot ptaków wyjaśnił już Borelli, zestawiając ruch skrzydła z działaniem klina, który wywołuje reakcyę powietrza. Badania chronofotograficzne Mareya nie potwierdziły zupełności hipotezy Borellego. I tu zresztą nie brak urządzeń, zmniejszających ciężar właściwy ciała; zbiorniki powietrza, z płucami ptaka, a pomieszczone w jamach szpikowych większych kości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gemini trzy lipy’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

W celu powierzchni rozdzielających ośrodki oczu, wykonywano początkowo (Petit 1723) bezpośrednie pomiary na gałkach ocznych wyjętych. Atoli z powodu zmian pośmiertnych otrzymywano wyniki tak niezgodne i tak niedokładne, że trzeba było uciec się do metody pośredniej, opartej na zasadzie podanej przez Kohlrauseha. Przy zastosowaniu tej metody korzystamy z tego, że tak zewnętrzna, lśniąca powierzchnia rogówki, jak i obie powierzchnie soczewki odbijają pewną część padających na nie promieni, działają zatem jak zwierciadełka wypukłe, względnie wklęsłe. Zwierciadełka te wytwarzają obrazki zwane obrazkami dające się spostrzegać najłatwiej, jeśli pochodzą od przedmiotu świecącego n. p. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gemini trzy lipy’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Aby zdać sobie sprawę ze sposobu, w jaki powstają na siatkówce oka wyraźne obrazy przedmiotów świata zewnętrznego, musimy obliczyć położenie punktów kardynalnych. Do tego obliczenia potrzebne są następujące dane: I. Wspólczynniki załamania wszystkich oka. 2. Promienie krzywizny powierzchni, które rozdzielają te ośrodki. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries