leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘Dmuchawy bocznokanałowe’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Wpływ tezepelumabu na drugorzędowe punkty końcowe w zależności od podgrupy (wskaźnik FEV1 przed podaniem rozszerzającego się osocza, wynik ACQ-6, wynik AQLQ i wynik z objawami astmy) przedstawiono w tabelach S5, S6, S7 i S12 w dodatkowym dodatku. Biomarkery
U wszystkich grup leczonych tezepelumabem obserwowano istotne i uporczywe zmniejszenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi oraz poziomy Feno, począwszy od 4. tygodnia (pierwszy oceniany punkt czasowy) po rozpoczęciu leczenia (ryc. 1B i ryc. S5A w dodatkowym dodatku). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Dmuchawy bocznokanałowe’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

I słupki wskazują błędy standardowe. Zannualizowana częstość zaostrzeń astmy była niższa w grupach leczonych tezepelumabem niż w grupie placebo, niezależnie od wyjściowej liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi lub innych ocenianych wskaźników stanu Th2 (ryc. 1A oraz tabele od S5 do S8 w dodatkowym dodatku). U pacjentów przyjmujących średnio wdychaną warstwę glukokortykoidową, tezepelumab w małej dawce, w średnich dawkach i w dużych dawkach, w 52 tygodniu odpowiednio 0,19, 0,15 i 0,20, obserwowano zaostrzenie częstości zaostrzenia astmy w porównaniu z 0,38 w przypadku placebo. Stawki w grupach leczonych tezepelumabem były niższe niż w grupie placebo o 51% (95% CI, -8 do 78, P = 0,08), 60% (95% CI, 5 do 83, P = 0,04), oraz Odpowiednio 49% (95% CI, -13 do 77, P = 0,10); zatem różnica między grupami była nominalnie znacząca tylko na poziomie dawki średniej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Dmuchawy bocznokanałowe’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Szczegółowe informacje neuropatologiczne dotyczące strukturalnych uszkodzeń mózgu leżących u podstaw napadów są cenne dla zrozumienia lekoopornej epilepsji ogniskowej. Metody
Zgłaszamy diagnozy wykonane na podstawie wycinków z 9523 pacjentów, którzy przeszli operację na padaczkę z powodu napadów lekoopornych w 36 ośrodkach z 12 krajów europejskich w ciągu 25 lat. Rozpoznania histopatologiczne określano na podstawie badania próbek w lokalnych szpitalach (41%) lub w niemieckim Ośrodku Referencyjnym Neuropatologii Chirurgii Padaczkowej (59%).
Wyniki
Początek napadów wystąpił przed 18 rokiem życia u 75,9% pacjentów ogółem, a 72,5% pacjentów przeszło operację jako osoby dorosłe. Średni czas trwania epilepsji przed zabiegiem chirurgicznym wynosił 20,1 lat u dorosłych i 5,3 lat u dzieci. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Dmuchawy bocznokanałowe’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Wykres leśny przeżycia wolnego od choroby inwazyjnej. Stan receptora hormonalnego oparto na wynikach testu wyznaczonych przez centralne laboratorium, które powtórzyło testy, które przeprowadzono lokalnie w każdym ośrodku uczestniczącym. Dla statusu hormonu-receptora, negatywny oznacza negatywny receptor estrogenowy i negatywny receptor progesteronu; pozytywny oznacza pozytywny receptor estrogenu, pozytywny receptor progesteronu lub oba. Zgodnie z oryginalnym protokołem (protokół A) pacjenci z nowotworami z guzem węzła ujemnego początkowo kwalifikowali się do udziału w badaniu, jeżeli występowała co najmniej jedna z następujących cech wysokiego ryzyka: histologiczna lub jądrowa stopnia 3, negatywna dla receptorów estrogenu i progesteronu, lub wiek młodszy niż 35 lat. Zgodnie z protokołem B, który zawierał poprawkę, która została dodana po tym, jak 3655 pacjentów zostało poddanych randomizacji, pacjenci z chorobą z ujemnym węzłem nie byli już uprawnieni do rejestracji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries