leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘badania niepłodności’

Glecaprewir i Pibrentaswir u pacjentów z HCV i ciężką niewydolnością nerek

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest bardziej rozpowszechnione wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek niż wśród tych, którzy nie chorują. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, którzy również są zakażeni HCV, są bardziej narażeni na progresję do schyłkowej niewydolności nerek niż osoby z przewlekłą chorobą nerek bez zakażenia HCV. Pacjenci z zakażeniem HCV i zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek mają ograniczone możliwości leczenia. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne fazy 3 w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leczenia za pomocą kombinacji inhibitora proteazy NS3 / 4A, glekaprewiru i inhibitora NS5A, pibrentaswiru, przez 12 tygodni u dorosłych z genotypem 1, 2, 3 wirusa HCV. , 4, 5 lub 6, a także ma wyrównaną chorobę wątroby (z marskością lub bez) z ciężką niewydolnością nerek, zależnością od dializy lub z obydwoma. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘badania niepłodności’

Glecaprewir i Pibrentaswir u pacjentów z HCV i ciężką niewydolnością nerek

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Śmierć bez wcześniejszej inwazyjnej choroby wystąpiła u 28 pacjentów w grupie leczonej pertuzumabem oraz u 26 pacjentów w grupie placebo (tabela 2). Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Podsumowanie zdarzeń niepożądanych (populacja dotycząca bezpieczeństwa) Do populacji analiz bezpieczeństwa wzięło udział 2364 pacjentów leczonych co najmniej jedną dawką pertuzumabu i 2405 pacjentów otrzymujących badane leki (w tym chemioterapię lub trastuzumab), ale bez pertuzumabu ( grupa placebo) (Tabela 3). Profil zdarzeń niepożądanych podczas okresu leczenia był zasadniczo zrównoważony pomiędzy dwiema grupami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘badania niepłodności’

Glecaprewir i Pibrentaswir u pacjentów z HCV i ciężką niewydolnością nerek

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Oprócz tego kontrastu w stosowaniu insuliny, mediana stężenia glukozy na czczo i hemoglobiny glikowanej były niższe w grupie leczonej insuliną glargine niż w grupie leczonej standardowo po 2 latach (różnica w stężeniu glukozy w osoczu na czczo, 29 mg na decylitr [1,6 mmol na litr], różnica w hemoglobinie glikowanej, 0,3 punktu procentowego) (tabela 2). Stosowanie leków, które zmieniają ryzyko sercowo-naczyniowe i pomiary na końcu badania ciśnienia krwi, częstości akcji serca, stosunku talii do bioder i poziomów lipidów były podobne w obu grupach (tabele S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Rezultaty coprimary
Rysunek 1. Ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘badania niepłodności’

Glecaprewir i Pibrentaswir u pacjentów z HCV i ciężką niewydolnością nerek

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Lato kojarzy nam się z kilkoma elementami. Kluczowym jest przyjazna pogoda za oknem, na drugim miejscu są letnie stroje, na kolejnym czas spędzany na świeżym powietrzu, itd. Jednakże jest jeszcze jedna rzecz, która bezwzględnie kojarzy się z latem, jak również i w tym okresie cieszy się największym zainteresowaniem. Mianowicie mowa jest tutaj o okularach, czyli rzeczy, jaka chroni nasz wzrok przed mocnym i rażącym słońcem. Rozglądając się wokoło jesteśmy w stanie znaleźć sporo osób, które noszą okulary. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries