leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Oprócz tego kontrastu w stosowaniu insuliny, mediana stężenia glukozy na czczo i hemoglobiny glikowanej były niższe w grupie leczonej insuliną glargine niż w grupie leczonej standardowo po 2 latach (różnica w stężeniu glukozy w osoczu na czczo, 29 mg na decylitr [1,6 mmol na litr], różnica w hemoglobinie glikowanej, 0,3 punktu procentowego) (tabela 2). Stosowanie leków, które zmieniają ryzyko sercowo-naczyniowe i pomiary na końcu badania ciśnienia krwi, częstości akcji serca, stosunku talii do bioder i poziomów lipidów były podobne w obu grupach (tabele S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Rezultaty coprimary
Rysunek 1. Ryc. 1. Współczynniki zagrożenia dla wyników porównawczych i innych. Współczynniki zagrożenia są dostosowane do alokacji czynnikowej, wyjściowego stanu cukrzycy oraz obecności lub nieobecności historii zdarzenia sercowo-naczyniowego przed randomizacją, jak opisano w protokole.
Ryc. 2. Ryc. 2. Odsetek uczestników z wydarzeniami w czasie. Częstość występowania zarówno wyników pierwotnych nie różniła się istotnie pomiędzy grupami leczenia (ryc. i ryc. 2), przy współczynnikach ryzyka równych 1,02 (przedział ufności 95% [CI], 0,94 do 1,11, P = 0,63) i 1,04 (95% CI, 0,97 do 1,11, P = 0,27) dla wyników odpowiednio pierwszej i drugiej coprimary. Nie było również istotnej różnicy w śmiertelności (współczynnik ryzyka, 0,98, 95% CI, 0,90 do 1,08, P = 0,70) lub zdarzenia dotyczące mikronaczynia (współczynnik ryzyka, 0,97, 95% CI, 0,90 do 1,05, P = 0,43). Wpływ interwencji na wyniki dwóch wyników był podobny we wszystkich podgrupach (rysunek S2A i S2B w dodatkowym dodatku).
Inne wyniki
Spośród 1456 uczestników bez cukrzycy w randomizacji (737 przypisanych do insuliny glargine i 719 przypisanych do standardowej opieki), ci, którzy zostali przypisani do insuliny glargine, mieli o 28% mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy od czasu randomizacji do pierwszego doustnego testu tolerancji glukozy niż uczestnicy przydzieleni do standardowej opieki (tj. 25% vs. 31% z cukrzycą, na podstawie doustnych testów tolerancji glukozy przeprowadzonych u 64% i 65% kwalifikujących się uczestników, odpowiednio iloraz szans, 0,72; 95% CI, 0,58 do 0,91, P = 0,006) (rysunek S3 w Dodatku uzupełniającym). Gdy po pierwszym doustnym teście tolerancji glukozy u osób bez cukrzycy wykonano drugi test, mediana 100 dni (odstęp międzykwartylny, od 95 do 112) po zatrzymaniu insuliny, wykryto dodatkowe przypadki cukrzycy w obu grupach (tj. 30% i 35 % z cukrzycą, na podstawie doustnych testów tolerancji glukozy przeprowadzonych u 44% i 47% kwalifikujących się uczestników, odpowiednio iloraz szans, 0,80, 95% CI, 0,64 do 1,00, P = 0,05). Ponadto, gdy przypadki cukrzycy, które nie mogły zostać potwierdzone przez predefiniowane kryteria orzecznicze (tj. Niepewna cukrzyca) zostały dodane do tych, które spełniły kryteria orzekania po obydwu doustnych testach tolerancji glukozy, częstość występowania cukrzycy zmniejszyła się o 31% (tj. , 35% vs
[patrz też: odruch ze ścięgna achillesa, valused ulotka, infanrix hexa ulotka ]

Tags: , ,

No Responses to “Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 5”

 1. Jagna Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do bio żywność[...]

 2. Nightmare King Says:

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

 3. Maria Says:

  [..] Cytowany fragment: stomatologia estetyczna kraków[...]

 4. Digger Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

Powiązane tematy z artykułem: infanrix hexa ulotka odruch ze ścięgna achillesa valused ulotka