leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Adjuwant Pertuzumab i Trastuzumab we wczesnym HER2-dodatnim raku piersi czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Inne badania zalecano tylko w przypadku wskazań klinicznych. Analiza statystyczna
Pierwotny punkt końcowy
Pierwotny punkt końcowy, przeżycie wolne od choroby inwazyjnej, zdefiniowano jako czas od randomizacji do daty pierwszego wystąpienia jednego z następujących zdarzeń (zwanych dalej zdarzeniami inwazyjnymi): nawrót inwazyjnego guza sutka, nawrotu miejscowej inwazyjnej choroby lokomocyjnej, odległego nawrotu choroby, inwazyjnego raka piersi z drugiej strony lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Dane od pacjentów bez udokumentowanych zdarzeń były cenzurowane w dniu, w którym pacjent był znany jako wolny od choroby. Ta definicja czasu przeżycia wolnego od choroby inwazyjnej (która wyklucza drugi pierwotny nowotwór bez naskórka jako zdarzenia) różni się od standardowych definicji definiujących punkty końcowe skuteczności (STEEP).
Do oceny odsetka przeżycia wolnego od choroby inwazyjnej pomiędzy dwiema grupami leczenia wykorzystano stratyfikowany test logarytmiczny. Do oszacowania 3-letnich wartości procentowych dla każdej grupy leczenia zastosowano metodę Kaplana-Meiera. Do oszacowania współczynnika hazardu i 95% przedziału ufności wykorzystano stratyfikowany model proporcjonalnych hazardów Coxa. Podstawowa analiza opierała się na populacji, która miała zamiar leczyć. Badanie miało 80% mocy do wykrycia współczynnika ryzyka na poziomie 0,75 przy 5% dwustronnym poziomie istotności. Dla grupy placebo przyjęto 3-letni wskaźnik czasu przeżycia wolnego od choroby inwazyjnej wynoszący 89,2%, na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Breast Cancer International Research Group 006, 3, a dla pertuzumabu przyjęto wskaźnik 91,8%. grupa, z około 379 zdarzeniami wymaganymi do analizy pierwotnej.
Dodatkowe punkty końcowe
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały przeżycie całkowite, przeżycie wolne od choroby (w tym nieinwazyjne raki piersi), przeżycie wolne od choroby inwazyjnej (w tym drugi pierwotny rak bez piersi, zgodnie z definicją STEEP), interwał wolny od nawrotów i interwał wolny od nawrotu, bezpieczeństwo i jakość życia związaną ze zdrowiem. Końcowa (oparta na zdarzeniach) analiza całkowitego przeżycia planowana jest w przypadku 640 zgonów. Planowane są trzy tymczasowe ogólne analizy przeżycia, przy czym pierwsza z nich jest opisywana tutaj na skorygowanym dwustronnym poziomie istotności wynoszącym 0,00001, aby kontrolować ogólny poziom alfa na poziomie 0,05.
Bezpieczeństwo serca
Pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leczenia zostali włączeni do analiz bezpieczeństwa, zgodnie z faktycznie przyjętym leczeniem. Pierwotny punkt końcowy serca zdefiniowano jako niewydolność serca klasy III lub IV New York Heart Association (NYHA) i znaczny spadek frakcji wyrzutowej lewej komory, zdefiniowany jako spadek o co najmniej 10 punktów procentowych od wartości wyjściowej i poniżej 50%, lub śmierć sercowa. Zgony sercowe zostały zidentyfikowane przez komisję doradczą ds. Kardiologii na potrzeby badania, zgodnie z prospektywną definicją.
Wtórny kardiologiczny punkt końcowy był bezobjawowym lub łagodnym objawem (NYHA klasa II) znacznym spadkiem frakcji wyrzutowej lewej komory, co oceniono za pomocą skanowania wielokrotnego bramkowania (MUGA) lub echokardiografii, potwierdzonego przez drugą ocenę frakcji wyrzutowej lewej komory przeprowadzoną w przybliżeniu. 3 tygodnie również wykazujące znaczny spadek lub potwierdzone przez radę kardiologiczną
[hasła pokrewne: milukante cena, pedicetamol cena, alprox opinie ]

Tags: , ,

No Responses to “Adjuwant Pertuzumab i Trastuzumab we wczesnym HER2-dodatnim raku piersi czesc 4”

  1. Iwo Says:

    Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

  2. Keystone Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu nefrolog[...]

  3. Stacker of Wheat Says:

    Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

Powiązane tematy z artykułem: alprox opinie milukante cena pedicetamol cena