Szkła wklęsne

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2016

Jeżeli obserwując wciąż ruch cienia, zgodny lub przeciwny, ustawiamy przed okiem badanem coraz to silniejsze szkła Wklęsłe, względnie wypukłe, spostrzegamy ruch cienia tak długo, dopóki nie dojdziemy do soczewki, która ametropię w zupełności wyrówna. W tej chwili, pomimo poruszeń drucika, Żadnego cienia w obrębie płomienia Świecy nie mozemy zauwazyÓ. To znikniecie cienia jest przy tem doświadczeniu wskazówką, Żeśmy ametropie wyrównali i Że szkło w tej chwili użyte możemy uważać za miarę zachodące.j wady refrakcyi. Zjawisko to zostało zużytkowane w okulistycff do jednej z podmiotoyyeh metod Oznaczania refrakeyi (t. zy, sk i akin e s_Ęqupia).— Jeżeli ustawimy przed okiem młarowem szkło zbyt silne, lorzekraczajȚee stopień jego ametropii, wtedy ruch Cienia že zgodnego stąie się odwrotnym, z odwrotnego zaś zgodnym. Zjawisko to łatwo zrozumieć, gdy si? zważy, że szkło zbyt silne stwarza wade przeciwną, zamienia na hypermetropi9 i odwrotnie. Nazywamy to Zupełnie analogiczne 4jawisko spostrzegamy, patrząc na odległy punkt Świec4ey albo na biały krążek na ezxrneîn tle przez wąskș szczelinę w nieprzeźroezystej płytce i jeśli płytkę tę poruszamy przed okiem w kierunku prostopadłym do długości szczeliny. W tymp wypadku miej gee drucika rzneąiąeego cień zastypuie szczelina przepuszczaj,yca promienie. W przypadkach ametropii dzięki ternu, Że płytka odcina przeważn$} część promieni, kręgi rozproszenia ulegną znacznemu pomniejszeniu i kraŻek biały będzie widziany o wiele ostrzej, niż wolnem okiem, ale będzie wykonywał pozorne ruchy, w razie myopii zgodme, a w razie hypermetropii przeciwne ruchom szczeliny. Do wyjaśnienia tego zjawiska może służyć ta sarna rycina 162, trzebn sobie tylko wyobrazić, że położenia 1, 2, 3 zajmuje kolejno nie drucik, lecz szpara stenopeiczna i Że po tychże samyeh drogach, co tam cień drucika, przebiega tn wiązka promieni. to może byt; w podobny sposób, jak skiakineskopia, wyzyskane do oznaczențț—-ștandw refrak 1 (k 1 nesk op i a) Jeżeli zamiast poruszae przed okiem j edn:ț Szcze ustawimy przed niem nieruchomo kilka równoległych szczelin, lub, co na jedno wyjdzie, szereg małych otworków zrobionyeh w Płytce w obrębie póła źrenicznego, to pojmiemy, Że w razie emmetropii, równoległe wiwki promien- włoadajt}ee przez te otworki do Oka przetn4 si? wszystkie na siatkówce w jednym punkcie, z zastrzeŻeniem, Że nie uwzględniamy w tej chwili âberracyi sferycznej. Punkt Świeeșey będzie zatem widziany pojedyńczo. W razie ametropii jednakowoż oko będzie widziało zamiast jednego tyle punktów świeeąeyeh, ile si? przed źrenieȚ otworków w płytce.XObrazki te będą tem pstrzejsze, ale i tem mniej jasne zarazem, im mniejsze otworki, gne bowiem w obrębie wielkiego kręgu rozproszenia z poszczególnych wisyzek Fromieni przez otworki przepuszczonyeh. W jakikolwiek sposób są ułożone otworki w płytce, ezy w jednym szeregu, czy w kształcie Czy krzyża, lub dowolnęi innej figury, ułożenie i liczba obrazków odległego punktu świÔeąeegO zawsze im będzie Ściśle Odpowiadać, jeżeli tylko wszystkie otworki lea w obrębie źrenicy i pod warunkiem, Że oko nie jest miarowe. Patrztye na punkt świecący przez gęste sito, miarowe oko widzi punkt pojedyńezo, krótkowzroczne lub dalekowzroczne widzi jasnych punktów tyle, ile otworków zntțiduje się w obrębie Źrenicy. [hasła pokrewne: obsługa gabinetu dentystycznego, olej konopny, kardiologia ]

Comments Off

Ogniskowa soczewki wklęsłej

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2016

Widzimy z tego, wyrÓwnaweza, która pozwalą oțu niemiarowemu widziee odległe stan0Ți równoeze$głie miare ametropii Należy tylko zwrócić uwagę, Że pomijamy przytem odległo”, która dzieli szkło wyrównawcze Od rogówki, a która wynosi zazwyeząj 10—15 mm. Ogniskowa soczewki wklęsłej, która wyrÓwnywa dany stopień myopii, musiwka zatem musi być silnieJșza, niżby to tnie ma sie rzecz przy hypermetropii. Tu soczewka wypukła ma. o tych 10—15 mm. dłuższ•+, niż odległo” punktu dali wzr. od grodka rogówki, musi być zatem słabszą, niż by odpowiadało rzeczywistemu stopniowi hypormetropii. Różnice te są tem znaczniejsze, im wyższy jest stopień ametropii i mogą dochodzić nawet do kilku l). Przy niskich stopniach ametropii, jak} spotykamy w oczach fizyologicznyeh, odległo” szkła od oka nie odgrywa prawie Żadnej roli. Istotnie bowiem, ezy ogniskowa soczewki wyrownawczej wynosi 99, ezy 101 em., to siła jej nie odbiega od I l) więcej jak 0 D. Jeśli jednak chodzi o soczewki bardzo silne, to pamiętać trzeba, że różnica 10 mm. stanowi już wiele. Tak n, p, soczewka 0 ogniskowej 5 ma 20 1), a jeśli ogniskowa skróci się do 4 em., to siła tej soczewki wzrośnie do 25 D. Istnienie tych różnie nie przeszkadza nam jednak uŻywaĆ wyrÓwnywania wad refrakeyi zapomoet} doboru szkieł jako lepszej podmiotowej metody oznaczania ich stopnia, bo znaj” odległo” szkła od oka, moŻemy z jego siły refrakeyę oka dokładnie obliczyć. Przy metodzie tej nie należy zapominać jeszcze o wpływie akomodaeyi, zapomoeą której badany bezwiednie powiększa stopień statycznej refr•akeyi swego oka, zwiększa zltern pozornie myopię, a zmniejsza hypermetropię. Wynika z tego zasada, Że miare myopii musimy moŻliwie szkło_ wklęsłe, za miarț’ hypermetropii moŻliwie najsilniejsze szkło wypukłe, które nąilepszt} bystrość wzroku przy patrzeniu w dal. Wynika z tego dalej, Że wskazówkł}, iŻeŠmy wadę oka badanego dokładnie wyrÓwnalÎ, jest uzyskanie całkowite.) bystrości wzroku. W jaki sposób mamy oeeni\iÓ i mierzyć stopień tej bystrości wzroku, o tem będzie mowa na innem miejscu. Dalsze metody oznaczania refrakcyi. Dla wykazania stanów refrakeyi odmiennyeh od podstawowego typu, a więc’ także dla stwierdzenia myopii i hypermetropii możemy wykonać następtfrąee doświadczenie. się w zaciemnionym pokqiu z odległogcî kilku metxÓw w Płomień kwieey lub gwieeąey otwór w ekranie, przesuwamy tuż przed okiem cienki pręcik lub drucik z boku na bok, z dołu do góry, lub skośnie, poruszając nim tam i na powrót niezbț•t szybko, zawsze w kierunku prostopadłym do jego długości. Jeżeli oko jest miarowe, wtedy przesuwanie drucika tego przed okiem nie będzie nam wcale przeszkaclzaó w dokładnem widzeniu punktu Świetlnego i nie będziemy wtedy widzieli w obrębie płomienia Świecy nie szc%egÓlnego. Jeśli natomiast istmięie ametropia, wtedy punkt świeeąey będzie si? przedstawiał jako krążek rozproszenia w po. stacijasnej plamy, a podczas przesuwania drucika przed źrenicž} zauważymy cień w postaci czarnego paska, jasna. plamę pionowo, poziomo, lub skoŠnie, stosownie do tego, jak drucik trzymamy. Jeżeli zachodzi myopia, eień ten porusz•a sie zgodnie z kierunkiem ruchów drucika t. zn., jeśli drucik przesuwamy przed Źrenicą. od prawej strony ku lewej, to i cień od prawej ku lewei gie przesuwa, a gdy drucikiem wracamy na prawo, to i cień za nim powraca na prawo. Jeśli zachodzi hypermetropia, ruch cienia w obrębie jasnego kółka odbywa sie w kierunku wprost przeciwnym poruszeniom drucika przed źrenie4. lin wyższy jest stopień ametropii, tem wyraźniej dawisko to występuje. [hasła pokrewne: obsługa gabinetu dentystycznego, olej konopny, kardiologia ]

Comments Off

« Previous Entries